Na podstawie uchwały Zarządu kapitał zakładowy Spółki został podniesiony o kwotę 30 352,70 zł do kwoty 3 258 929,70, w drodze emisji 303 527 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Emisja akcji serii I zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, akcje zostaną zaoferowane Panu Wojciechowi Humińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Cena emisyjna akcji wynosi 1,46 zł za akcję.

Akcje serii I będą w całości pokryte wkładem pieniężnym, w tym ze środków z wierzytelności akcjonariusza przysługującej wobec Spółki wynikającej z nabycia przez Spółkę od akcjonariusza obligacji serii A w celu umorzenia.

Więcej informacji:

ESPI - https://vividgames.com/ir/raporty/espi/10-2021.html 

Informacja prasowa - https://vividgames.com/ir/aktualnosci/inwestor-konwertuje-obligacje-na-akcje-vivid-games-przeprowadzi-emisje-prywatna-.html 


cytuj