Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

24.02.2021

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje o podjęciu w dniu 24 lutego 2021 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 października 2019 r. zawartego w § 7 Statutu Spółki.

Na podstawie ww. uchwały Zarządu kapitał zakładowy Spółki został podniesiony o kwotę 30 352,70  zł (słownie: trzydzieści   tysięcy   trzysta   pięćdziesiąt   dwa   złote 70/100) do kwoty 3 258 929,70 (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć zł 70/100), w drodze emisji 303 527 (słownie: trzystu trzech tysięcy pięciuset dwudziestu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

Emisja akcji serii I zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, akcje zostaną zaoferowane Panu Wojciechowi Humińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Cena emisyjna akcji wynosi 1,46 zł (jeden złoty 46/100) za akcję.

Akcje serii I będą w całości pokryte wkładem pieniężnym, przy czym możliwe jest dokonanie potrącenia umownego wierzytelności Spółki względem akcjonariusza z tytułu   należnej   wpłaty   na   poczet   akcji   serii   I   z   wierzytelnością   akcjonariusza przysługującą wobec Spółki, w szczególności wynikającą z nabycia przez Spółkę od akcjonariusza obligacji serii A w celu umorzenia.

Prawo poboru w dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii I zostanie wyłączone. 

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść podjętej uchwały.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:

Jarosław Wojczakowski - Prezes Zarządu


POWRÓT