Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2020-11-04

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”), zwołuje Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VIVID GAMES S.A., które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2020 r., o godzinie 13.00, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 160 (dalej jako „NWZA”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór komisji skrutacyjnej.

3. Wybór przewodniczącego.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Połączenie spółki Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. ze spółką Vivid Games S.A..

7. Połączenie spółki BOTE Sp. z o.o. ze spółką Vivid Games S.A.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w Zgromadzeniu, informujemy, że prawo uczestniczenia w NWZA Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), to jest w dniu 16 listopada 2020 r. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz na stronie www Spółki pod adresem podanym poniżej.

Informacje dotyczące NWZA dostępne są na stronie www Spółki, pod adresem: http://vividgames.com/IR w zakładce Walne Zgromadzenie, zaś dokumenty dotyczące połączenia spółek, będącego przedmiotem NWZA dostępne są na stronie www Spółki pod adresem: https://vividgames.com/ir/polaczenie-spolek.

Podstawa prawna:

Art. 56 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu


POWRÓT