Program motywacyjny

Spółka obecnie nie prowadzi programu motywacyjnego związanego z przydzielaniem akcji Spółki pracownikom. Programy motywacyjne były prowadzone przez Spółkę w latach 2012-2015 oraz 2015-2018, zgodnie z warunkami określonymi każdorazowo przez Radę Nadzorczą Spółki. Akcje w ramach prowadzonych programów motywacyjnych przydzielane były kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki wytypowanym przez Zarząd. Objęte przez pracowników akcje objęte były blokadą zwalnianą w ciągu trzech lat od objęcia wraz z osiąganiem wyników określonych przez Radę Nadzorczą. Akcje na potrzeby programu motywacyjnego emitowane były przez Spółkę na podstawie uchwał Zarządu na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia w granicach kapitału docelowego.

Łącznie w ramach programów motywacyjnych Spółka wyemitowała 968 715 sztuk akcji, w tym: 296465 akcji serii C wyemitowanych w roku 2014, 349000 akcji serii E wyemitowanych w roku 2015 oraz 323250 akcji serii F wyemitowanych w roku 2016.