Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy.

01.04.20202 r., godz. 08:12

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym, działając na podstawie Punktu 22 lit. (a) Warunków Emisji Obligacji Serii A o łącznej wartości nominalnej 10.500.000,00 złotych wyemitowanych przez Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 14 kwietnia 2017 (dalej jako: „Obligacje” oraz „Warunki Emisji’) oraz na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3) i 51 ust. 1 Ustawy z 15 stycznia 2015 o obligacjach (dalej jako: „Ustawa o Obligacjach”), niniejszym zwołuje zgromadzenie obligatariuszy Obligacji (dalej jako: „Zgromadzenie”) na dzień 23 kwietnia 2020.

Przedmiotem Zgromadzenia będzie zatwierdzenie przedstawionej przez Zarząd Emitenta propozycji rozłożenia wykupu Obligacji na dwanaście kwartalnych rat począwszy od 5 maja 2020.

Emitent przewiduje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd informacji dotyczących aktualnej sytuacji Emitenta i perspektyw realizacji zobowiązań wynikających z Obligacji.
6. Przedstawienie przez Zarząd aktualnych informacji dotyczących wartości przedmiotu zabezpieczenia Obligacji
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Warunków Emisji.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Zgromadzenia odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2020 roku o godzinie 16:00 w Bydgoszczy (85-674), w siedzibie Spółki przy ul. Gdańskiej 160.

W związku z ogłoszeniem przez władze publiczne Polski stanu epidemii oraz ograniczeń w przemieszczaniu i gromadzeniu się osób w związku z epidemią tzw. koronawirusa COVID-19 Emitent umożliwia i zarazem zachęca Obligatariuszy do wzięcia udziału w Zgromadzeniu przez jednego pełnomocnika ustanowionego dla wszystkich Obligatariuszy. Emitent proponuje, by pełnomocnikiem była osoba reprezentująca administratora zabezpieczeń. W celu ustanowienia pełnomocnika, każdy z Obligatariuszy może skorzystać z przygotowanego przez Emitenta szablonu dostępnego pod adresem vividgames.com/ir/zgromadzenie_obligatariuszy/ oraz w załączniku. Wypełniony i podpisany szablon należy przesłać na adres Emitenta tak, by został doręczony nie później niż w dniu Zgromadzenia.

Do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni będą Obligatariusze uprawnieni z Obligacji, którzy złożą u Emitenta świadectwo depozytowe nie później niż 7 (siedem) dni przed datą Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 16 kwietnia 2020 r. Świadectwa depozytowe złożone u Emitenta nie będą mogły zostać odebrane przez zakończeniem Zgromadzenia.

W załączniku do niniejszego raportu Emitent przekazuje Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia wraz z projektem uchwał.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

W wypadku pytań związanych z przebiegiem Zgromadzenia Emitent zachęca do kontaktu pod adresem email obligacje@vividgames.com.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu


POWRÓT