Relacje inwestorskie

OBLIGACJE

Zarząd Spółki podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenie Obligatariuszy.
Więcej informacji, w tym projekt uchwał i informację od Zarządu Vivid Games znajdą Państwo tutaj: vividgames.com/ir/obligacje/

cytuj

Zachęcamy Obligatariuszy do kontaktu z Emitentem w celu przedstawienia swoich oczekiwań co do ewentualnego skorzystania z przedstawionych w Ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Akcjonariuszy rozwiązań.

W szczególności, zachęcamy do:
a) udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanym na dzień 15 listopada 2019 (więcej informacji: vividgames.com/ir/obligacje/)
b) wypełnienia przygotowanej przez Emitenta ankiety dostępnej pod adresem: www.survio.com/survey/d/obligacje-vividgames

cytuj

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Obligatariuszy w dniu 23.04.2020 r.
Przedmiotem Zgromadzenia będzie zatwierdzenie przedstawionej przez Zarząd propozycji rozłożenia wykupu Obligacji serii A na dwanaście kwartalnych rat. Spółka umożliwi zdalne głosowanie bez konieczności osobistego udziału.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: vividgames.com/ir/zgromadzenie_obligatariuszy/

cytuj

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z poniższą WAŻNĄ informacją dla Obligatariuszy Vivid Games S.A.

Zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami naszą intencją jest rozpoczęcie spłaty obligacji serii A już 5 maja.

Dla rozpoczęcia procesu niezbędne jest jednak podjęcie odpowiednich uchwał przez Zgromadzenie Obligatariuszy przy kworum minimum 50% kapitału i jednomyślności.

Zachęcamy więc wszystkich z Państwa do udziału w Zgromadzeniu, poprzez udzielenie pełnomocnictwa Przedstawicielce Administratora Zabezpieczeń.

Taka forma nie powoduje konieczności osobistego udziału co jest niezwykle istotne w czasach epidemii COVID-19.

Dla ważności zgłoszenia chęci udziału w Zgromadzeniu należy dostarczyć papierową wersję pełnomocnictwa oraz oryginał świadectwa depozytowego do Spółki do 16 kwietnia br..

Klienci DM Alior Banku mogą zamówić świadectwo depozytowe drogą telefoniczną (infolinia 19 503 lub 12 370 74 00), z zaznaczeniem by zostało ono wysłane na adres: Vivid Games S.A. ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz.

Dla Państwa wygody możemy zamówić kuriera, który odbierze przesyłkę. Jeśli są Państwo zainteresowani prosimy o przesłanie na obligacje@vividgames.com adresu do odbioru oraz preferowanego termin (najpóźniej 14.04.)

Informacje o Zgromadzeniu Obligatariuszy: vividgames.com/ir/zgromadzenie_obligatariuszy/

Wzór pełnomocnictwa: vividgames.com/wp-content/uploads/2020/04/Formularz-pe%C5%82nomocnictwa-1.docx

W dniu wczorajszym opublikowaliśmy wstępne wyniki finansowe za 1 kwartał. Odnotowaliśmy rekordową sprzedaż i 1 mln zysku netto.

ESPI: vividgames.com/ir/raporty/espi/raport-nr-142020/

Informacja prasowa: vividgames.com/aktualnosci/sprzedaz-rosnie-miesiaca-miesiac-vivid-games-zarobil-juz-1-mln-zl/

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem obligacje@vividgames.com

cytuj

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. informuje, że w dniu 16 kwietnia 2020 upłynął termin na zgłaszanie uczestnictwa w zgromadzeniu obligatariuszy obligacji serii A zwołanym przez Emitenta na 23 kwietnia 2020. Liczba zgłoszeń, które wpłynęły do Emitenta jest niewystarczająca do osiągnięcia kworum wymaganego do ważności zgromadzenia obligatariuszy i podjęcia uchwały o zmianie warunków emisji obligacji serii A.

W określonym powyżej terminie obligatariusze wyrażający wolę wzięcia udziału w zgromadzeniu powinni byli złożyć w Spółce świadectwa depozytowe, o których mowa w art. 55 ust. 2 ustawy z 15 stycznia 2015 o obligacjach (dalej jako: „Ustawa o obligacjach”) uprawniające do udziału obligatariuszy obligacji serii A w zgromadzeniu obligatariuszy zwołanym przez Emitenta na 23 kwietnia 2020.
Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy o obligacjach zgromadzenie obligatariuszy jest ważne, jeśli jest na nim reprezentowana co najmniej połowa skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji. Wolę udziału w zgromadzeniu obligatariuszy wyrazili obligatariusze reprezentujący ok. 25% łącznej wartości nominalnej obligacji, w związku z czym zgromadzenie obligatariuszy w dniu 23 kwietnia 2020 nie będzie władne by podjąć ważne uchwały, w szczególności zaś nie dokona skutecznej zmiany warunków emisji obligacji zgodnie z propozycją Zarządu Emitenta.

W związku z powyższym, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z 31 marca 2020 Zarząd podtrzymuje ocenę, że wykup obligacji serii A w terminie przewidzianym w warunkach emisji, tj. 5 maja 2020 nie będzie możliwy.

Zarząd Emitenta niezwłocznie dokona przeglądu i oceny środków dostępnych w celu ochrony interesów Spółki i obligatariuszy serii A w związku z brakiem możliwości terminowego wykupu całości obligacji i brakiem możliwości dokonania zmian warunków emisji.

Aktualne informacje na temat podjętych przez Zarząd Spółki Vivid Games S.A. działań znajdą Państwo poniżej:

vividgames.com/ir/raporty/espi/raport-nr-182020/

vividgames.com/aktualnosci/vivid-games-zlozy-wniosek-o-otwarcie-przyspieszonego-postepowania-ukladowego/

cytuj

Vivid Games zachęca obligatariuszy zainteresowanych uzyskaniem informacji o dalszych krokach związanych z wykupem obligacji serii A do kontaktu ze spółką na adres email obligacje@vividgames.com oraz do kontaktu:

1) z doradcą restrukturyzacyjnym Marcinem Piechem, wyznaczonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy kuratorem dla obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym z układem częściowym:

email: piech.kurator@gmail.com
nr telefonu: +48 667 298 825

Komunikaty Kuratora ukazują się na stronie www.biurosyndyk.com.pl/

2) z administratorem zabezpieczeń obligacji:

Szczeszek i wspólnicy Sp.K. Kancelaria Radców Prawnych
Ul. Sienna 55/12, 00-820 Warszawa KRS: 0000291584;
nr telefonu: + 48 664 780 032

fax: + 48 22 185 50 8;
siw.com.pl/admin_vvd0520/
email: admin.zabezpieczenvvd0520@siw.com.pl

cytuj

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 28/2020 opublikowanego przez spółkę w dniu 6 czerwca 2020 informujemy, że zgodnie z zarządzeniem sędzi-komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym wierzyciele w postępowaniu zostali zobowiązani do nadsyłania pisemnych głosów w głosowaniu nad układem do 4 września 2020.
Jeśli głosowanie przebiegnie pomyślnie, układ zostanie zatwierdzony, co pozwoli na zmierzanie do zakończenia postępowania i przystąpienie przez spółkę do wykonywania układu.

cytuj

W dnu 16 września 2020 roku Spółka otrzymała informację o wydaniu postanowienia w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu częściowego zaproponowanego obligatariuszom. Wykonywanie układu obejmującego spłatę wierzytelności wraz z odsetkami w 12 kwartalnych ratach rozpocznie się po stwierdzeniu przez Sąd prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. (ESPI 42/2020)

Kolejne posiedzenie Sądu dotyczące zatwierdzenia układu zostało wyznaczone na 5 listopada.

cytuj

W dniu 5 listopada 2020 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu w dotyczącym Emitenta przyspieszonym postępowaniu układowym z układem częściowym.

Układ w kształcie zatwierdzonym przez Sąd zakłada spłatę wierzytelności wynikających z obligacji serii A w dwunastu ratach, płatnych kwartalnie, wraz z jednoczesną wypłatą odsetek w takiej samej wysokości jak wynikająca z warunków emisji obligacji za okres od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Spółka zapłaci obligatariuszom również odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wykupu obligacji do dnia poprzedzającego dzień uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 

Wykonywanie przez Emitenta układu rozpoczęło się 4 stycznia 2021 roku.

Układ został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 229/2020 z 24.11.2020 r. i jest dostępny poniżej.

download Wyciąg z Monitora Sądowego i Gospodarczego
cytuj

Zarząd Spółki podjął decyzję o dokonaniu przedterminowej spłaty drugiej raty wynikającej z zatwierdzonego układu.

Rata kapitałowa wraz z wynikającymi z układu odsetkami w łącznej kwocie 962,7 tys. PLN zostanie wypłacona obligatariuszom obligacji serii A w dniu 16 lutego 2021, a nei w pierwotnym terminie przypadającym na dzień 21 marca 2021. Zmiana ta nie powoduje automatycznej zmiany terminu płatności pozostałych rat układowych.

cytuj