Obligacje - Vivid Games
Vivid Games
EN

Obligacje

Na podstawie Uchwały Zarządu Spółki Vivid Games S.A. w kwietniu 2017 roku wyemitowano 10 500 obligacji na okaziciela serii A Spółki. Przydział obligacji nastąpił 5 maja 2017 roku, po zakończonych przed terminem zapisach.

W drodze emisji Spółka pozyskała niemal 10,5 mln PLN, które zostaną przeznaczone na produkcję własnych tytułów, pozyskanie zewnętrznych IP oraz kampanie promocyjne nadchodzących premier.

Jako zabezpieczenie wierzytelności Obligatariuszy ustanowiono:

– zastaw rejestrowy na autorskich prawach majątkowych Emitenta do gry mobilnej pt. Outer Pioneer,

– oświadczenie Zarządu w formie aktu no\tarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 ustawy kodeks postępowania cywilnego (k.p.c.),

– weksel in blanco z deklaracją wekslową.

Obligacje zostały zarejestrowane przez KDPW oraz będą wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.