Niezależny audytor

UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie.

W dniu 9 czerwca 2020 Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 66 ust. 4 Ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości oraz § 13 lit f Statutu VIVID GAMES S.A. w Bydgoszczy „Spółki”, po zapoznaniu się z rekomendacją przedstawioną przez Komitet Audytu dokonała wyboru wyżej wskazanej firmy audytorskiej do wykonania:

  1. przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okresy od 1.01.2020 do 30.06.2020 oraz od 1.01.2021 do 30.06.2021;
  2. przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za okresy od 1.01.2020 do 30.06.2020 oraz od 1.01.2021 do 30.06.2021;
  3. badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okresy od 1.01.2020 do 31.12.2020 oraz od 1.01.2020 do 31.12.2020;
  4. badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za okresy od 1.01.2020 do 31.12.2020 oraz od 1.01.2021 do 31.12.2021.