Niezależny audytor

UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie.


W dniu 19 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu oraz przedstawioną ofertą, postanowiła przedłużyć umowę z dotychczasową

firmą audytorską UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k. na kolejne dwa lata obrotowe 2022 i 2023.

Zarząd zawarł z ww. firmą audytorską umowę na wykonanie:

  1. przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okresy od 1.01.2022 do 30.06.2022 oraz od 1.01.2023 do 30.06.2023;
  2. badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okresy od od 1.01.2022 do 30.06.2022 oraz od 1.01.2023 do 30.06.2023.

Rada Nadzorcza Vivid Games S.A., w nawiązaniu do uchwały URN-008-2022 z 19 stycznia 2022, po zapoznaniu się z zawiadomieniem z 22 maja 2023 o planowanej reorganizacji wystosowanym przez UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz po zapoznaniu się z opinią działu prawnego Spółki upoważniła Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zawartej z UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2022 i 2023 na rzecz UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.