Raport R 2018 - Vivid Games
Vivid Games
EN

Raport R 2018

Jednostkowy raport roczny za rok 2018.

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za rok 2018.

Podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

Osoby reprezentujące Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu
Jarosław Wojczakowski – Wiceprezes Zarządu

26.04.2019
ESPI - Jednostkowy raport roczny
Sprawozdanie z działalności
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok 2018
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania JSF
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjego
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdań finansowych
Oświadczenie Rady Nadzorczej