Wydanie postanowienia o zatwierdzeniu układu w przyspieszonym postępowaniu układowym z układem częściowym.

05.11.2020 r., godz. 14:14

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2020 z 12 maja 2020 r. oraz raportu bieżącego nr 28/2020 z 9 czerwca 2020 r. informuje, że w dniu 5 listopada 2020 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu w dotyczącym Emitenta przyspieszonym postępowaniu układowym z układem częściowym.

Układ w kształcie zatwierdzonym przez Sąd zakłada spłatę wierzytelności wynikających z obligacji serii A w dwunastu ratach, płatnych kwartalnie, wraz z jednoczesną wypłatą odsetek w takiej samej wysokości jak wynikająca z warunków emisji obligacji za okres od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Spółka zapłaci obligatariuszom również odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wykupu obligacji do dnia poprzedzającego dzień uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 

Wykonywanie przez Emitenta układu rozpocznie się po stwierdzeniu przez Sąd prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, o czym Spółka poinformuje osobnym raportem.

Podstawa prawna:

MAR – informacja poufna

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu


POWRÓT