Wcześniejsza spłata VI raty układowej.

31.01.2022

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 56/2020, niniejszym informuje, że w dniu 31 stycznia 2022 Emitent podjął decyzję o dokonaniu przedterminowej spłaty szóstej raty wynikającej z zatwierdzonego w dniu 5 listopada 2020 układu w przyspieszonym postępowaniu układowym dotyczącym Spółki. 

Rata kapitałowa na jedną szt. obligacji wynosi 85,00 PLN, a wynikające z układu odsetki 7,37 PLN. Rata wraz z odsetkami zostanie wypłacona obligatariuszom obligacji serii A w dniu 15 lutego 2022. Zgodnie z układem, pierwotna data zapłaty szóstej raty układowej przypadała na dzień 21 marca 2022.

Dokonanie wcześniejszej spłaty kolejnej raty układowej nie powoduje zmiany terminu płatności pozostałych. 

English version:

The Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter: "Company", "Issuer"), with reference to the current report of ESPI No. 56/2020, hereby informs that on January 31, 2022, the Issuer decided to make an early repayment of the sixth installment resulting from the approved on November 5, 2020 arrangement in accelerated arrangement proceedings concerning the Company.

The capital installment for one bond is PLN 85.00, and the interest resulting from the arrangement is PLN 7.37. The installment will be paid to the bondholders of series A bonds on February 15, 2022. According to the arrangement, the original date of payment of the sixth arrangement installment was March 21, 2022.

Making an early repayment of the next arrangement installment does not change the payment date of the remaining ones.

Disclaimer: This English translation has been prepared solely for the convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

Podstawa prawna:

MAR – informacja poufna

Osoba reprezentująca Spółkę:

Jarosław Wojczakowski - Prezes Zarządu


POWRÓT