Informacja dotycząca wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na wyniki finansowe i działalność operacyjną Emitenta.

18.03.2020 r., godz. 08:12

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje o wynikach przeprowadzonej przez Emitenta analizy potencjalnego wpływu: (i) rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, (ii) ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii oraz (iii) działań podejmowanych przez władze publiczne Polski jak również innych krajów dotkniętych zagrożeniem epidemiologicznym (łącznie czynniki zwane w dalszej części raportu „pandemią koronawirusa”) na wyniki i działalność operacyjną Emitenta.

Przeprowadzona przez Emitenta ocena wskazuje, że pandemia koronawirusa nie wpłynie negatywnie na sprzedaż produktów Emitenta. Spółka prowadzi sprzedaż wyłącznie w formie cyfrowej, w związku z czym ewentualne ograniczenia dotyczące przemieszczania się osób i towarów wprowadzane przez władze publiczne różnych krajów pozostaną bez negatywnego wpływu na możliwość uzyskiwania przez Emitenta przychodów.

Analiza wskaźników uzyskiwanych przez produkty Emitenta wykazuje, że istnieje korelacja między pandemią koronawirusa a wynikami Spółki. Od początku lutego Emitent obserwuje globalny około 25% wzrost pobrań wszystkich produktów Spółki w porównaniu do stycznia br., przy czym największy wzrost, o około 200% Emitent odnotował w Chinach, tj. kraju najbardziej dotkniętym pandemią. W ocenie Emitenta w związku z wprowadzanymi przez władze publiczne różnych krajów ograniczeniami przemieszczania i gromadzenia się osób może nastąpić wzrost nakładów gospodarstw domowych na konsumpcję rozrywki dostępnej cyfrowo, w tym gier mobilnych, co może pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta.

Analiza wpływu pandemii koronawirusa na działalność operacyjną Spółki prowadzi do wniosku, że działalność ta pozostaje niezagrożona. Od 16 marca 2020 w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia pracowników i współpracowników Spółki, w przedsiębiorstwie Emitenta wprowadzono do odwołania system pracy zdalnej, który obejmuje wszystkich pracowników i współpracowników. Specyfika działalności Spółki tj. produkcji i dystrybucji gier wideo na urządzenia mobilne, pozwala na wprowadzenie takiego systemu pracy bez znaczącego wpływu na jej efektywność. Emitent zapewnia ciągłość pracy wszystkich systemów informatycznych, założone przed pandemią koronawirusa terminy realizacji projektów nie są zagrożone. Ewentualne dalsze ograniczenia wprowadzane przez władze publiczne Polski dotyczące m.in. przemieszczania się osób i towarów, funkcjonowania urzędów państwowych i samorządowych, zgromadzeń i funkcjonowania przedsiębiorstw powinny mieć neutralny wpływ na działalność operacyjną Emitenta.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na światowych rynkach kapitałowych Emitent na chwilę publikacji niniejszego raportu nie jest w stanie ocenić rzeczywistego wpływu pandemii koronawirusa na przebieg i wyniki przedsięwzięć Spółki na rynku kapitałowym, w szczególności na trwającą ofertę obligacji serii B.

Zarząd będzie prowadził dalszą bieżącą analizę wpływu pandemii koronawirusa na działalność Spółki i podejmował działania mające na celu ograniczenie ewentualnych negatywnych skutków dla działalności Emitenta. W wypadku zmiany oceny przedstawionej w niniejszym raporcie, Emitent przekaże do publicznej wiadomości wyniki dalszych analiz. Ostateczny wpływ pandemii koronawirusa na wyniki finansowe Emitenta będzie szczegółowo przedstawiany w raportach okresowych publikowanych przez Emitenta.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
MAR – informacja poufna


POWRÓT