Warunki udzielenia Emitentowi pożyczki przez członków Zarządu.

21.03.2019 r., godz. 18:46

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2019 przedstawia warunki, na jakich Prezes i Wiceprezes Zarządu Spółki (dalej jako: „członkowie Zarządu”, „Pożyczkodawcy”) przekażą środki uzyskane ze sprzedaży akcji Spółki na jej finansowanie.Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2019 przedstawia warunki, na jakich Prezes i Wiceprezes Zarządu Spółki (dalej jako: „członkowie Zarządu”, „Pożyczkodawcy”) przekażą środki uzyskane ze sprzedaży akcji Spółki na jej finansowanie.Warunki te zostały ustalone pomiędzy Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki a członkami Zarządu Spółki oraz podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, która podejmie stosowną uchwałę w trybie obiegowym.Członkowie Zarządu udzielą Spółce pożyczek na okres 3 lat w łącznej kwocie 2 000 000,00 (słownie dwóch milionów) zł. Spółka zapłaci odsetki umowne od kwoty pożyczki w wysokości 5,97% w skali roku, przy czym odsetki nie podlegają kapitalizacji. Pożyczkodawcy mogą zażądać objęcia akcji Emitenta nowej emisji (tzw. „Opcja objęcia”) w miejsce zwrotu pożyczki wraz z odsetkami.O ile Rada Nadzorcza Spółki nie wniesie uwag do proponowanej treści umów, zostaną one zawarte po podjęciu uchwały przez Radę Nadzorczą, o czym Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT