Wybór firmy audytorskiej do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy w latach 2018-2019.

04.04.2018 godz. 20:44

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Spółka", "Emitent") niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 kwietnia 2018 Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 66 ust. 4 Ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości oraz § 13 lit f Statutu VIVID GAMES S.A. w Bydgoszczy "Spółki", po zapoznaniu się z rekomendacja przedstawioną przez Komitet Audytu dokonała wyboru firmy audytorskiej:

UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie do wykonania:

a) przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okresy od 1.01.2018 do 30.06.2018 oraz od 1.01.2019 do 30.06.2019;

b) przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za okresy od 1.01.2018 do 30.06.2018 oraz od 1.01.2019 do 30.06.2019;

c) badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okresy od 1.01.2018 do 31.12.2018 oraz od 1.01.2019 do 31.12.2019;

d) badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za okresy od 1.01.2018 do 31.12.2018 oraz od 1.01.2019 do 31.12.2019.


POWRÓT