Transakcja istotna pomiędzy podmiotami powiązanymi.

17:18 31.03.2017

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje o wcześniejszym wykupie 1 562 (tysiąca pięciuset sześćdziesięciu dwóch) obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną Emitenta - Vivid Games Sp. z o.o.

Spółka informowała o emisji obligacji raportem bieżącym EBI nr 56/2015 z dnia 30 października 2015 oraz o wcześniejszym wykupie części obligacji raportami bieżącymi EBI nr 21/2016 z dnia 2 maja 2016 i 26/2016 z dnia 1 lipca 2016 a także raportami bieżącym ESPI nr 3/2016 z dnia 3 października 2016 oraz 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017. Wartość obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi wynosi 1 562 000,00 (milion pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące 00/100) złotych. Zapłata za obligacje nastąpiła przez potrącenie z wierzytelnością wynikającą z umowy licencyjnej, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 40/2015 z dnia 31 lipca 2015. Dokonanie opisanej transakcji spowodowało zmniejszenie zobowiązań Emitenta wobec Vivid Games Sp. z o.o. o wartość wykupionych obligacji.

Po ww. opisanym wykupie do wykupu pozostaje 35 761 (trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) obligacji wyemitowanych przez Vivid Games Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT