Zawiadomienie akcjonariusza GPV I SKA o zmniejszeniu progu 5% w notowanej na rynku NewConnect spółce Vivid Games SA. z dnia 31. stycznia 2016 roku

11.04.2016 godz. 14:45

`Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Emitent", "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 31 stycznia 2016 r. zawiadomienia, w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: "ustawa o ofercie"), od Giza Polish Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a. (dalej jako: "GPV") z siedzibą w Warszawie o:

1. Zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5% w wyniku transakcji rozliczonej w dniu 28 stycznia 2016 r.
Zmniejszenie nastąpiło w wyniku zbycia w jednej transakcji pakietowej 500.000 akcji Spółki.
Przed dokonaniem zbycia GPV posiadała 1.500.000 akcji Spółki, stanowiące 5,37% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w głosach na WZA Spółki.
Po dokonaniu zbycia GPV posiada 1.000.000 akcji Spółki, stanowiących 3,58% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz głosach na WZA Spółki.
GPV zawiadomiła, że nie występują podmioty zależne od niej posiadające akcje Spółki ani osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść otrzymanego zawiadomienia, przekazanego do publicznej wiadomości 01.02.2016 r. raportem bieżącym EBI nr 7/2016.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT