Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 21 sierpnia 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A.

2015-06-20

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. zwołuje na dzień 21 sierpnia 2015 r. na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 160 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Odstąpienie od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.

4. Wybór przewodniczącego.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, akcji serii B oraz akcji serii C.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Vivid Games S.A. akcji własnych.
10. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
11. Zatwierdzenie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w walnym Zgromadzeniu informujemy, że prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenie Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), to jest w dniu 05.08.2015 r. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://vividgames.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Spółka / WZA.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT