Podjęcie decyzji o zamiarze emisji obligacji.

10:09 31.03.2017

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje, że dniu 31 marca 2017 r. Emitent podjął decyzję o zamiarze emisji przez Spółkę nie więcej niż 10 500 (dziesięć tysięcy pięćset) zabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda i zaoferowaniu ich nabycia w trybie określonym w art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach tj. w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 Ustawy o o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej ustawy.

Szczegółowe parametry planowanej emisji, m.in.: zabezpieczenie obligacji, oprocentowanie, termin emisji i termin wykupu zostaną przez Spółkę określone w warunkach emisji obligacji. Emitent poinformuje o ustaleniu ww. parametrów oraz o terminie rozpoczęcia oferty publicznej osobnym raportem.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT