Uchwała Zarządu Vivid Games S.A. w sprawie emisji obligacji.

06.03.2020 r., godz. 11:06

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 6 marca 2020 roku podjął uchwałę w przedmiocie emisji nie więcej niż 5 000 (pięciu tysięcy) obligacji na okaziciela Spółki serii B o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda (dalej jako: „Obligacje”).

Termin wykupu Obligacji wynosi 2 lata, oprocentowanie wynosi 8,5% w skali roku, odsetki będą wypłacane w okresach kwartalnych. Obligacje zostaną zabezpieczone przez ustanowienie zastawu na majątkowych prawach autorskich do gry Real Boxing, weksel in blanco wystawiony przez Spółkę oraz oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji. Emitent nie planuje wprowadzać Obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Obligacje zostaną wyemitowane w sposób określony w art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach tj. w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i w sposób wskazany w art. 37b ust. 1 tej ustawy.

Oferta publiczna Obligacji rozpocznie się w dniu 9 marca 2020. W tym samym dniu Emitent udostępni do publicznej wiadomości Memorandum Informacyjne dotyczące oferty, zawierające szczegółowe warunki emisji Obligacji. Zapisy na Obligacje zakończą się w dniu 31 marca 2020. Podmiotem świadczącym usługę oferowania Obligacji jest dom maklerski Ventus Asset Management S.A.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
MAR – informacja poufna


POWRÓT