Wstępna informacja o wyniku finansowym Grupy Vivid Games w roku 2017.

26.03.2017 r. godz. 17:10

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości wstępnie ustaloną wartość wyniku Grupy Vivid Games za rok 2017.
W związku z wejściem w życie przepisów zmienionej Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pomniejszeniu o ok. 5,1 mln PLN uległo aktywo podatkowe z roku 2015.
Rozwiązanie aktywa obciążyło wynik netto Grupy kapitałowej Emitenta, w związku z czym strata netto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2017 spodziewana jest na poziomie ok. 6,5 mln PLN.
Rozwiązanie aktywa nie pociąga za sobą konieczności zapłaty podatku i nie wpłynie negatywnie na stan posiadanych przez Emitenta środków pieniężnych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu
Jarosław Wojczakowski – Wiceprezes Zarządu


POWRÓT