Zawarcie umowy pomiędzy podmiotami powiązanymi.

18:45 27.03.2017

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje, że dniu 27 marca 2017 r. Emitent zawarł z Vivid Games Sp. z o.o. - spółką zależną Emitenta umowę, na mocy której Vivid Games Sp. z o.o. przeniosła na Emitenta prawa do gry Outer Pioneer nabyte na podstawie umowy z dnia 6 grudnia 2016 r. zawartej z Game Odyssey Ltd., o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 14/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r.

Outer Pioneer (tytuł roboczy) jest grą typu action RPG w unikalnym stylu graficznym retro science fiction. Premiera gry planowana jest w IV kwartale 2017 roku.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT