Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Realizacja akcyjnego programu motywacyjnego.

21.10.2016 godz. 17:44

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje o podjęciu w dniu 21 października 2016 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 2015 r. zawartego w § 7 Statutu Spółki.

Na podstawie ww. uchwały Zarządu kapitał zakładowy Spółki został podniesiony o kwotę 32 325,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć zł 00/100) do kwoty 2 826 871,50 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden zł 50/100) w drodze emisji 323 250 (słownie: trzystu dwudziestu trzech tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, akcje zostaną przez Zarząd zaoferowane kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki w ramach akcyjnego programu motywacyjnego przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie warunków akcyjnego programu motywacyjnego na lata 2013–2016.

Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii F.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść podjętej uchwały.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT