Uzupełnienie raportu bieżącego ESPI nr 5/2016.

11.10.2016 godz. 10:48

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym uzupełnia raport bieżący ESPI nr 5/2016 z dnia 11 października 2016, w którym podał do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 11 października 2016 r. z GPV I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej jako: „GPV”) aneksu do porozumienia w sprawie wydłużenia terminów zrealizowania przez GPV Opcji wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 1 lipca 2013 r. (dalej jako: „Aneks”).

Emitent, w uzupełnieniu informacji przekazanych raportem nr 5/2016 informuje, że na podstawie Aneksu została również zmieniona data wykonania Opcji Sprzedaży, na podstawie której GPV uprawniona będzie do zbycia na rzecz Emitenta, zobowiązanego w takiej sytuacji do nabycia, wszystkich Akcji posiadanych przez GPV w Vivid Games SKA, za łączną cenę równą łącznej wartości 1 500 000 (słownie: jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji Emitenta.

Zgodnie z Aneksem, Opcja Sprzedaży będzie mogła zostać wykonana nie wcześniej niż 1 stycznia 2018 r.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT