Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 8 września 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A.

11.08.2014 godz. 16:41

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. zwołuje na dzień 8 września 2014 r. na godzinę 13:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 160 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian treści Statutu Spółki.
7) Wolne wnioski.
8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w walnym Zgromadzeniu informujemy, że prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzenie Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), to jest w dniu 23 sierpnia 2014 r. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://vividgames.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / WZA.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT