Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego.

10:30 24.02.2017

Zarząd Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako: „Spółka”, "Emitent") informuje, że w dniu 24 lutego 2017 powziął informację, że Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 32 325,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć zł 00/100) w drodze emisji 323 250 (słownie: trzystu dwudziestu trzech tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 826 871,50 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden zł 50/100) i dzieli się na:

- 16 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A

- 8 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B

- 296 465 akcji zwykłych na okaziciela serii C

- 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D

- 34 900 akcji zwykłych na okaziciela serii E

- 323 250 akcji zwykłych na okaziciela serii F

stanowiących łącznie 28 268 715 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Emitent informował o podjęciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego raportem bieżącym nr 7/2016 z dnia 21 października 2016.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT