Zawarcie aneksu do Porozumienia z GPV z 18 grudnia 2015.

11.10.2016 godz. 10:05

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje o zawarciu w dniu 11 października 2016 r. z GPV I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej jako: „GPV”) aneksu do porozumienia w sprawie wydłużenia terminów zrealizowania przez GPV Opcji wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 1 lipca 2013 r. (dalej jako: „Aneks”). Emitent informował o zawarciu porozumienia raportem bieżącym nr 64/2015.

Na podstawie Aneksu do 31 grudnia 2017 r. została wydłużona możliwość wykonania przez GPV Opcji Wniesienia, tj. wniesienia wszystkich posiadanych przez GPV akcji spółki Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. jako wkładu niepieniężnego na pokrycie 1 500 000 (słownie: jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji Emitenta nowej emisji.

Na podstawie Aneksu Opcja Wniesienia może zostać wykonana również poprzez dokonanie przez Spółkę warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia przez GPV łącznie 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji nowej emisji w zamian za wkład pieniężny.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT