Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 30.06.2014 r.

01.07.2014 godz. 11:20

Zarząd Vivid Games S.A. wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30.06.2014 r.

1. Jarosław Wojczakowski – 7.576.249 akcji zwykłych na okaziciela / 7.576.249 głosów / 49,67% w liczbie głosów na NWZA / 29,95% w ogólnej liczbie głosów

2. Remigiusz Kościelny – 7.576.250 akcji zwykłych na okaziciela / 7.576.250 głosów / 49,67% w liczbie głosów na NWZA / 29,95% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny Prezes Zarządu


POWRÓT