Złożenie przez Zarząd oferty objęcia warrantów funduszowi GPV.

17.11.2017 godz. 15:17

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o złożeniu Funduszowi GPV I Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: GPV) w dniu 17 listopada 2017 r. oferty bezpłatnego objęcia 1 500 000 Warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A (dalej jako: "Warranty").

Warranty zostały wyemitowane w związku ze złożeniem przez GPV żądania wykonania opcji wniesienia (więcej w ESPI nr 37/2017), i zostaną objęte oraz zrealizowane na warunkach określonych w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 sierpnia 2017 r. (ESPI nr 45/2017).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu

Roy Huppert - Członek Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


POWRÓT