Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału przez Sąd.

30.10.2017 godz: 15:06

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Spółka", "Emitent") informuje o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS w przedmiocie rejestracji zmian w Statucie Spółki.
Zmiana została uchwalona przez NWZA 29 sierpnia 2017 (uchwała nr 4 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz zmiany statutu).

Do treści statutu dodano § 6a o następującym brzmieniu:
1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1 500 000 (milion pięćset tysięcy) akcji.
3. Akcje serii G mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vivid Games Spółka Akcyjna z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Jarosław Wojczakowski – Wiceprezes Zarządu

 


POWRÓT