Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

13.12.2018 r.

Zarząd Vivid Game (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 13. Grudnia 2018 roku informacji o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy w dniu 21.11.2018 r. zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki wynikającego z wydania akcji serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2018 z dnia 16 sierpnia 2018.Zarząd Vivid Game (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 13. Grudnia 2018 roku informacji o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy w dniu 21.11.2018 r. zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki wynikającego z wydania akcji serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2018 z dnia 16 sierpnia 2018.
Rejestracja ww. podwyższenia kapitału zakładowego miała charakter aktualizacji, podwyższenie kapitału nastąpiło skutecznie wraz z wydaniem akcji w dniu 14 sierpnia 2018. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od ww. daty 2.974.339,60 zł i dzieli się na 29 743 396 akcji zwykłych na okaziciela, z których wynika łącznie 29 743 396 głosów na walnym zgromadzeniu.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT