Nabycie akcji własnych

29.09.2017

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: "Spółka", "Emitent") informuje, iż Emitent nabył 14.400 (słownie: czternaście tysięcy czterysta) akcji własnych w cenie 0,10 zł za jedną akcję w ramach realizacji postanowień umów zawartych z pracownikami i współpracownikami Spółki w ramach Akcyjnego Programu Motywacyjnego, zgodnie z upoważnieniem udzielonym Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2015. Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: "Spółka", "Emitent") informuje, iż Emitent nabył 14.400 (słownie: czternaście tysięcy czterysta) akcji własnych w cenie 0,10 zł za jedną akcję w ramach realizacji postanowień umów zawartych z pracownikami i współpracownikami Spółki w ramach Akcyjnego Programu Motywacyjnego, zgodnie z upoważnieniem udzielonym Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2015. Nabyte akcje stanowią 0.00051% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Łączna liczba aktualnie posiadanych przez Emitenta akcji własnych wynosi 82.374 akcji stanowiących 0.0029% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu

Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT