Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2017.

21.11.2018 r.

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako „Emitent”, „Spółka”)niniejszym informuje, że w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym będącym częścią raportu rocznego za rok 2017 opublikowanego w dniu 4 kwietnia 2018 r. i skorygowanego w dniu 19 września 2018 ESPI nr 38/2018, przedstawiono dane, które zostały retrospektywnie skorygowane w wyniku złożenia przez Emitenta korekty deklaracji CIT-8 za rok 2017 (ESPI nr 42/2018).

Zmian dokonano w następujących pozycjach:

Jednostkowego Sprawozdania Finansowego:
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Przed zmianą zgodnie z korektą z dnia 19.09.2018: 1815,84 tys. PLN
Po zmianie: 315,84 tys. PLN

Aktywa razem:
Przed zmianą zgodnie z korektą z dnia 19.09.2018: 70655,65 tys. PLN
Po zmianie: 69155,65 tys. PLN

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych
Przed zmianą zgodnie z korektą z dnia 19.09.2018: -2980,04 tys. PLN
Po zmianie: -2996,05 tys. PLN

Zysk (-strata) netto roku obrotowego
Przed zmianą zgodnie z korektą z dnia 19.09.2018: -5905,75 tys. PLN
Po zmianie: -7613,26 tys. PLN

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Przed zmianą zgodnie z korektą z dnia 19.09.2018: 661,8 tys. PLN
Po zmianie: 885,32 tys. PLN

Koszty finansowe
Przed zmianą zgodnie z korektą z dnia 19.09.2018: -1647,04 tys. PLN
Po zmianie: -1656,71 tys. PLN

ZYSK (-STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM
Przed zmianą zgodnie z korektą z dnia 19.09.2018: -7541,15 tys. PLN
Po zmianie: -7550,82 tys. PLN

Podatek dochodowy
Przed zmianą zgodnie z korektą z dnia 19.09.2018: 1635,4 tys. PLN
Po zmianie: -62,44 tys. PLN

ZYSK (-STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ
Przed zmianą zgodnie z korektą z dnia 19.09.2018: -5905,75 tys. PLN
Po zmianie: -7613,26 tys. PLN

ZYSK (-STRATA) NETTO
Przed zmianą zgodnie z korektą z dnia 19.09.2018: -5905,75 tys. PLN
Po zmianie: -7613,26 tys. PLN

Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego:
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Przed zmianą zgodnie z korektą z dnia 19.09.2018: 1815,84 tys. PLN
Po zmianie: 315,84 tys. PLN

Aktywa razem:
Przed zmianą zgodnie z korektą z dnia 19.09.2018: 40052,20 tys. PLN
Po zmianie: 38552,20 tys. PLN

Kapitał własny:
Przed zmianą zgodnie z korektą z dnia 19.09.2018: 19735,79 tys. PLN
Po zmianie: 18012,27 tys. PLN

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych:
Przed zmianą zgodnie z korektą z dnia 19.09.2018: -3001,28 tys. PLN
Po zmianie: -3017,29 tys. PLN

Zysk (-strata) netto roku obrotowego:
Przed zmianą zgodnie z korektą z dnia 19.09.2018: -6544,36 tys. PLN
Po zmianie: -8251,87 tys. PLN

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku:
Przed zmianą zgodnie z korektą z dnia 19.09.2018: 661,79 tys. PLN
Po zmianie: 885,31 tys. PLN

Pasywa razem:
Przed zmianą zgodnie z korektą z dnia 19.09.2018: 40052,20 tys. PLN
Po zmianie: 38552,20 tys. PLN

Koszty finansowe:
Przed zmianą zgodnie z korektą z dnia 19.09.2018: -1647,01 tys. PLN
Po zmianie: -1656,68 tys. PLN

Zysk /-strata przed opodatkowaniem
Przed zmianą zgodnie z korektą z dnia 19.09.2018: -1058,60 tys. PLN
Po zmianie: 1068,27 tys. PLN

Podatek dochodowy
Przed zmianą zgodnie z korektą z dnia 19.09.2018: -5485,76 tys. PLN
Po zmianie: -7183,60 tys. PLN

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Przed zmianą zgodnie z korektą z dnia 19.09.2018: -6544,36 tys. PLN
Po zmianie: -8251,87 tys. PLN

Zysk /-strata netto
Przed zmianą zgodnie z korektą z dnia 19.09.2018: -6544,36 tys. PLN
Po zmianie: -8251,87 tys. PLN

Całkowite dochody ogółem:
Przed zmianą zgodnie z korektą z dnia 19.09.2018: -6544,36 tys. PLN
Po zmianie: -8251,87 tys. PLN

Zgodnie z przepisem paragrafu 15 ust. 5 „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim” Emitent nie będzie przekazywał skorygowanego raportu rocznego.

Podstawa prawna:

art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:

Rmigiusz Kościelny Prezes zarządu


POWRÓT