Zarejestrowanie przez Sąd połączenia Spółek.

26.10.2018 r., godz. 10:15

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje o powzięciu dzisiaj informacji o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 października 2018 roku wpisu połączenia spółek Vivid Games S.A. i Vivid Games Sp.z o.o.. O zamiarze połączenia spółek zależnych, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2018 z dnia 12 września 2018 roku. Połączenie zostało dokonane na warunkach określonych w planie połączenia ww. Spółek przyjętym w dniu 12 września 2018 i stosownie do przepisu art. 500 § 2(1) k.s.h. udostępnionym przez Emitenta na jego stronie internetowej. Przeprowadzenie połączenia w trybie uproszczonym (tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej) było możliwe z uwagi na to, że Emitent posiadał 100% udziałów w Vivid Games sp. z o.o. Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Vivid Games S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Vivid Games Sp. z o.o.

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


POWRÓT