Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Vivid Games S.A. z BOTE Sp. z o.o.

21.09.2020 r., godz. 14:08

Zarząd Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”) zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną BOTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000544562 (dalej jako „Spółka Przejmowana”).

Plan połączenia ww. Spółek (dalej jako „Plan Połączenia”) został przyjęty w dniu 11 września 2020 i stosownie do przepisu art. 500 § 2(1) k.s.h. został udostępniony przez Emitenta na jego stronie internetowej pod adresem: https://vividgames.com/ir/raporty/espi/raport-nr-432020/ od dnia 21 września 2020 r. do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, na którym ma być powzięta uchwała w przedmiocie połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną i wyrażenia zgody na Plan Połączenia. Emitent informuje również, że akcjonariusze Emitenta mogą zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h., w tym z Planem Połączenia w lokalu Emitenta przy ul. Gdańskiej 160, 85-674 Bydgoszcz od dnia publikacji niniejszego do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, na którym ma być powzięta uchwała w przedmiocie połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną i wyrażenia zgody na Plan Połączenia. Dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h. są również udostępnione na stronie internetowej Emitenta, stosownie do art. 505 § 3(1) k.s.h. jako załączniki do planu połączenia.

Połączenie Spółek nastąpi w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta (łączenie się przez przejęcie).

Z uwagi na fakt, że Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmowanej, a tym samym Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną od Emitenta, połączenie przeprowadzone zostanie w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.. W związku z powyższym: (1) zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzały pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 k.s.h., (2) nie zostanie przeprowadzone badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, o którym mowa w art. 502 i 503 k.s.h. Z uwagi na fakt, że Emitent posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej połączenie nastąpi bez konieczności dokonywania zmiany statutu Emitenta i bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.

W odrębnym raporcie Emitent powiadomi o terminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym ma być powzięta uchwała w przedmiocie połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną i wyrażenia zgody na Plan Połączenia.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje Plan Połączenia uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 11 września 2020 r., sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 k.s.h. wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 k.s.h..

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu


POWRÓT