Podjęcie decyzji o zamiarze emisji obligacji.

10.01.2020 r., godz. 15:35

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu nr 37/2019 z dnia 6 listopada 2019 informuje, że dniu 10 stycznia 2020 r. Emitent podjął decyzję o zamiarze emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 5 000 000 zł (pięć milionów złotych) i zaoferowaniu ich nabycia w trybie określonym w art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach tj. w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 Ustawy o o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i w sposób wskazany w art. 37b ust. 1 tej ustawy.

Emisja zostanie przeprowadzona w lutym 2020 i skierowana będzie również do dotychczasowych obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych 14 kwietnia 2017 (dalej jako: „Obligacje serii A”), którzy będą mieli możliwość dokonania objęcia obligacji nowej emisji wraz z jednoczesnym umorzeniem zobowiązań wynikających z Obligacji serii A.

W zależności od wielkości emisji, środki z niej pozyskane zostaną przez Emitenta przeznaczone na spłatę Obligacji serii A oraz finansowanie inwestycji planowanych przez Spółkę w roku 2020.

Szczegółowe parametry planowanej emisji, m.in.: liczba wyemitowanych obligacji i wartość nominalna jednej obligacji, zabezpieczenie, oprocentowanie, dokładny termin emisji i termin wykupu zostaną przez Spółkę określone w warunkach emisji obligacji. Emitent poinformuje o ustaleniu ww. parametrów oraz o terminie rozpoczęcia oferty publicznej osobnym raportem.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
MAR – informacja poufna


POWRÓT