Podjęcie decyzji o połączeniu ze spółkami zależnymi.

21.09.2020 r., godz. 13:53

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 11 września 2020 Emitent podjął decyzję o zamiarze połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi:

  1. Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000480276 (dalej jako „VG SKA”) oraz
  2. BOTE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000544562 (dalej jako “BOTE”).

W związku z powyższym, w dniu 11 września 2020 Emitent przyjął plany połączenia z ww. spółkami. W obu wypadkach połączenie nastąpi w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta (łączenie się przez przejęcie).

Połączenie Emitenta z VG SKA nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z uwagi na fakt, że Emitent posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej.

W wypadku łączenia z BOTE, z uwagi na fakt, że Emitent jest jedynym wspólnikiem BOTE, posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników BOTE, a tym samym BOTE jest jednoosobową spółką zależną od Emitenta, połączenie przeprowadzone zostanie w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH. W związku z powyższym: (1) zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzały pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 k.s.h., (2) nie zostanie przeprowadzone badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, o którym mowa w art. 502 i 503 k.s.h. Z uwagi na fakt, że Emitent posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej połączenie nastąpi bez konieczności dokonywania zmiany statutu Emitenta i bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.

Oba połączenia są przeprowadzane z uzasadnionych ekonomicznie przyczyn i są związane z zamiarem reorganizacji struktury grupy kapitałowej Emitenta („Grupy”) w celu zwiększenia efektywności, poprawy rentowności oraz uproszczenia organizacyjnego Grupy. Połączenia, o których mowa w niniejszym komunikacie zostały wskazane przez Emitenta jako środki restrukturyzacyjne w planie restrukturyzacyjnym złożonym przez Spółkę w związku z przyspieszonym postępowaniem układowym z układem częściowym, o rozpoczęciu którego Emitent informował raportem bieżącym nr 25/2020 z 12 maja 2020.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje plany połączenia uzgodnione i podpisane przez łączące się spółki w dniu 11 września 2020.


POWRÓT