Postanowienie o stwierdzeniu przyjęcia układu częściowego w przyspieszonym postępowaniu układowym Emitenta.

16.09.2020 godz. 16:24

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2020 z 12 maja 2020 r. oraz raportu bieżącego nr 28/2020 z 9 czerwca 2020 r. informuje, że w dniu 16.09.2020 Emitent otrzymał informację o wydaniu przez Sędziego – Komisarza przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy w przyspieszonym postępowaniu układowym Emitenta postanowienia w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu częściowego zaproponowanego obligatariuszom przez Emitenta. Wydanie postanowienia wynika z zakończenia pisemnego głosowania nad układem. W głosowaniu pisemnym wszystkie głosy zostały oddane za przyjęciem układu.
Układ w kształcie przyjętym w głosowaniu zakłada spłatę wierzytelności wynikających z obligacji serii A w dwunastu ratach, płatnych kwartalnie, wraz z jednoczesną wypłatą odsetek w takiej samej wysokości jak wynikająca z warunków emisji obligacji za okres od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Spółka zapłaci obligatariuszom również odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wykupu obligacji do dnia poprzedzającego dzień uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Wykonywanie przez Emitenta układu rozpocznie się po stwierdzeniu przez Sąd prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Spółka poinformuje osobnymi raportami o wydaniu postanowienia o zatwierdzeniu układu oraz o dacie stwierdzenia przez Sąd jego prawomocności.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
MAR – informacja poufna


POWRÓT