Korekta raportu bieżącego nr 41/2017

20:10 10.08.2017

Zarząd Spółki VIVID GAMES S.A. (dalej jako: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w przekazanym 9 sierpnia 2017 r. raporcie bieżącym nr 41/2017 znalazł się błąd pisarski. Liczba Obligacji, które Zarząd Giełdy postanowił uchwałą wprowadzić do obrotu na rynku Catalyst wynosi nie 10 500 000 a 10 500.

Prawidłowa treść raportu:

Zarząd Spółki VIVID GAMES S.A. (dalej jako: "Spółka", "Emitent") informuje, iż na mocy Uchwały Nr 929/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 sierpnia 2017 roku, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 10 500 obligacji na okaziciela serii A Spółki. Po wyznaczeniu przez Zarząd Giełdy pierwszego dnia notowań Emitent przekaże informację do wiadomości publicznej raportem bieżącym.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT