Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

20.01.2020 r., godz. 12:06

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020:

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2019 – 29 kwietnia 2020 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2020 – 22 maja 2020 r.
Raport półroczny za I półrocze 2020 – 30 września 2020 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2020 – 25 listopada 2020 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej jako „Rozporządzenie”) Emitent nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportów kwartalnych za drugi i czwarty kwartał roku 2020.

Ponadto, Emitent informuje, że na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia skonsolidowane raporty kwartalne i półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe, w związku z czym Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


POWRÓT