Nabycie akcji własnych.

13.02.2019

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Emitent nabył 5000 (słownie: pięć tysiące) akcji własnych w cenie 0,10 zł za jedną akcję w ramach realizacji postanowień umów zawartych z pracownikami i współpracownikami Spółki w ramach Akcyjnego Programu Motywacyjnego, zgodnie z upoważnieniem udzielonym Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2015. Nabyte akcje stanowią 0.00017% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Łączna liczba aktualnie posiadanych przez Emitenta akcji własnych wynosi 106256 akcji stanowiących 0.0036% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu


POWRÓT