Zawarcie aneksu do umowy pomiędzy podmiotami powiązanymi.

12:23 15.02.2017

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje, że dniu 15 lutego 2017 r. Emitent zawarł z Vivid Games Sp. z o.o. - spółką zależną Emitenta Aneks do umowy licencyjnej z dnia 31 lipca 2015 r., o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 40/2015.

Na podstawie ww. Aneksu okres, na jaki Vivid Games Sp. z o.o. udzieliła Emitentowi licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich do gry Real Boxing 2 został wydłużony do 7 lat. Ponadto, w związku z wydłużeniem okresu trwania licencji proporcjonalnemu zmniejszeniu uległa wysokość miesięcznej opłaty licencyjnej.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT