Zawarcie umów kredytowych.

07.10.2016 godz. 16:41

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje o zawarciu w dniu 7 października 2016 r. z mBank S.A, Oddział Korporacyjny Bydgoszcz umów dotyczących finansowania działalności Spółki:

1. Aneksu do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym na podstawie którego limit kredytu przyznanego Spółce zwiększony został do kwoty 1 500 000,00 (jeden milion pięćset tysięcy 00/100). Termin spłaty kredytu został określony na 29 września 2017 r.

2. Umów o kredyty obrotowe na łączną kwotę 1 500 000,00 (jeden milion pięćset tysięcy 00/100. Termin spłaty kredytów został określony na 30 września 2019.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT