Wprowadzenie Obligacji serii A do obrotu na rynku Catalyst.

17:47 09.08.2017

Zarząd Spółki VIVID GAMES S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż na mocy Uchwały Nr 929/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 sierpnia 2017 roku, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 10 500 000 obligacji na okaziciela serii A Spółki.

Po wyznaczeniu przez Zarząd Giełdy pierwszego dnia notowań Emitent przekaże informację do wiadomości publicznej raportem bieżącym.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT