Informacje dotyczące Zgromadzenia Obligatariuszy.

15.11.2019 r.

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 68 ust. 4 Ustawy z 15 stycznia 2015 o Obligacjach (dalej jako: „Ustawa o obligacjach”), w związku ze zwołaniem na dzień 15 listopada 2019 zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 10.500.000,00 złotych wyemitowanych przez Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 14 kwietnia 2017 (dalej jako: „Obligacje” i „Zgromadzenie”), niniejszym informuje, że Zgromadzenie nie odbyło się, w związku z niespełnieniem warunku ważności zgromadzenia obligatariuszy, o którym mowa w art. 62 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, tj. nieuzyskaniem wymaganego kworum. Z uwagi na nieobecność obligatariuszy Obligacji, Emitent odstąpił od sporządzania protokołu Zgromadzenia.

Informacje dotyczące spraw, które miały być przedmiotem Zgromadzenia, znajdują się na stronie inernetowej Emitenta, pod adresem: https://vividgames.com/ir/obligacje/.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT