Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku.

19.09.2018

Zarząd Vivid Games S.A., zgodnie z informacją zawartą w raporcie ESPI nr 32/2018 niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu za I kwartał 2018 roku przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 16 maja 2018 roku.

Zmian dokonano w (wszystkie dane w tys. PLN):

 1. Rozdziale Wybrane dane finansowe, s.5

 

 1. Następujących pozycjach sprawozdania skonsolidowanego:
 2. Aktywa na podatek odroczony, s. 17, s. 36

Przed korektą 3 768,10

Po korekcie 1 754,10

 1. Kapitał zapasowy, s. 18, s.36

Przed korektą 9 808,01

Po korekcie 12 933,23

 1. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych, s. 18, s.36

Przed korektą -6 869,85

Po korekcie -9 545,64

 1. Zysk (-strata) netto roku obrotowego, s. 16, s.18, s.37

Przed korektą -3 073,22

Po korekcie -1 636,01

 1. Instrumenty pochodne, s. 18, s.37

Przed korektą 4 562,43

Po korekcie 0,00

 1. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego, s.37

Przed korektą 0,00

Po korekcie 661,79

 1. Pozostałe koszty operacyjne, s.38

Przed korektą -1 442,49

Po korekcie -5,28

 1. EBITDA, s.16

Przed korektą -1 554,12

Po korekcie -116,91

 1. ZYSK/(-Strata) NA JEDNĄ AKCJĘ z działalności kontynuowanej i zaniechanej, s.38

Zysk na jedną akcję podstawowy w PLN

Przed korektą -0,11

Po korekcie -0,06

Zysk na jedną akcję rozwodniony w PLN

Przed korektą -0,11

Po korekcie – 0,06

 1. ZYSK/(-Strata) NA JEDNĄ AKCJĘ z działalności kontynuowanej, s. 38

Zysk na jedną akcję podstawowy w PLN

Przed korektą-0,11

Po korekcie –0,06

Zysk na jedną akcję rozwodniony w PLN

Przed korektą -0,11

Po korekcie -0,06

Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej

Przed korektą -3 073,22

Po korekcie -1 636,01

Zysk netto z działalności kontynuowanej

Przed korektą -3 073,22

Po korekcie -1 636,01

 1. Przepływy ze środków pieniężnych z działalności operacyjnej, s.39

Przed korektą -3 073,22

Po korekcie -1 636,01

Korekty razem

Przed korektą 3 537,93

Po korekcie 2 100,72

Inne korekty

Przed korektą -373,75

Po korekcie -1 810,96

 1. Pozostałe kapitały, s.45

Niepodzielony wynik lat ubiegłych

Przed korektą 9 808,01

Po korekcie 12 933,23

 1. Kapitał zapasowy na koniec okresu, s.45

Przed korektą 23 643,60

Po korekcie 26 768,82

 1. Sposób kalkulacji wskaźnika zadłużenia, s.46

Zadłużenie Finansowe (bez Instrumentów pochodnych oraz otrzymanych dotacji)

Przed korektą 15 590,31

Po korekcie 16 252,10

Zadłużenie finansowe netto

Przed korektą 9 611,20

Po korekcie 10 272,99

Kapitał własny

Przed korektą 16 521,26

Po korekcie 18 407,90

Wskaźnik finansowy

Przed korektą 0,58

Po korekcie 0,56

 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, s.51

Przed korektą 3 768,10

Po korekcie 1 754,10

 

 

 • Następujących pozycjach sprawozdania jednostkowego:
 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, s. 54

Przed korektą 3 768,10

Po korekcie 1 754,10

 1. Kapitał zapasowy, s. 55

Przed korektą 40 009,52

Po korekcie 43 134,74

 1. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych, s. 55

Przed korektą -6 210,01

Po korekcie -8 885,80

 1. Zysk (-strata) netto roku obrotowego, s.55

Przed korektą -4 748,89

Po korekcie -3 311,68

 1. Instrumenty pochodne, s.55

Przed korektą 4 562,43

Po korekcie 0,00

 1. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego, s.55

Przed korektą 0,01

Po korekcie 661,80

 1. Pozostałe koszty operacyjne, s.56

Przed korektą -1 442,89

Po korekcie -5,68

 1. ZYSK/(-Strata) NA JEDNĄ AKCJĘ z działalności kontynuowanej i zaniechanej, s.56

Zysk na jedną akcję podstawowy w PLN

Przed korektą -0,17

Po korekcie -0,12

Zysk na jedną akcję rozwodniony w PLN

Przed korektą -0,17

Po korekcie -0,12

 1. ZYSK/(-Strata) NA JEDNĄ AKCJĘ z działalności kontynuowanej

Zysk na jedną akcję podstawowy w PLN

Przed korektą -0,17

Po korekcie -0,12

Zysk na jedną akcję rozwodniony w PLN

Przed korektą -0,17

Po korekcie -0,12

 1. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej

Przed korektą -4 748,89

Po korekcie -3 311,68

 1. Zysk netto z działalności kontynuowanej

Przed korektą -4 748,89

Po korekcie -3 311,68

 1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, s.57

Zysk (-strata) netto

Przed korektą -4 748,89

Po korekcie -3 311,68

Korekty razem

Przed korektą 5 217,00

Po korekcie 3 779,79

Inne korekty

Przed korektą 468,11

Po korekcie -1 030,96

O ile zachodziła taka konieczność odpowiednie dane porównawcze wg stanu na dzień 31.12.2017 roku zostały zmienione zgodnie z przekazaną w dniu 19.09.2018 korektą raportu rocznego za rok 2017 (ESPI nr 38/2018).

Spółka informuje, że zawierający skorygowane dane raport kwartalny za I kwartał 2018 roku zostanie przekazany do wiadomości publicznej dzisiaj, tj. 19 września 2018 roku.


POWRÓT