Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2017.

19.09.2019

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako „Emitent”, „Spółka”)niniejszym informuje, że w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym będącym częścią raportu rocznego za rok 2017 opublikowanego w dniu 04.04.2018 r. przedstawiono dane, które zostały retrospektywnie skorygowane w wyniku ustaleń poczynionych podczas prac nad raportem za pierwsze półrocze 2018 roku.

Błędy dotyczyły:

  • Prezentacji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 instrumentu pochodnego finansowego (tzw. Opcji GPV) jako zobowiązań finansowych. Po analizie faktów i dokumentów, które były dostępne ale nie zostały uwzględnione na moment zatwierdzenia rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017, Spółka podjęła decyzję o zmianie błędnie zaprezentowanego zobowiązania

Zmiany dotyczą pozycji Kapitał zapasowy i Instrumenty pochodne (zobowiązania) w Sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017

Sprawozdanie jednostkowe (dane w tys. PLN):

Kapitał zapasowy przed korektą: 53 536,48

Kapitał zapasowy po korekcie: 56 661,70

Instrumenty pochodne (zobowiązania) przed korektą: 3 125,22

Instrumenty pochodne (zobowiązania) po korekcie: 0,00

Sprawozdanie skonsolidowane (dane w tys. PLN):

Kapitał zapasowy przed korektą: 23 334,98

Kapitał zapasowy po korekcie: 26 460,20

Instrumenty pochodne (zobowiązania) przed korektą: 3 125,22

Instrumenty pochodne (zobowiązania) po korekcie: 0,00

  • Ujęcia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w sprawozdaniu z całkowitych dochodów wyniku kontroli celno-skarbowej.

W wyniku kontroli Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu ustalił, że Spółka zawyżyła koszty uzyskania przychodów w 2016 roku o kwotę 14 891,46 tys. PLN. Wynik kontroli skutkuje w ocenia Spółki koniecznością dokonania korekty retrospektywnej kwot bieżącego
i odroczonego podatku dochodowego wykazanych w rocznym jednostkowym/skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2016 a także retrospektywnego naliczenia odsetek przypadających na rok obrotowy 2017. Wpływ korekty retrospektywnej został przedstawiony poniżej:

Zmiany retrospektywne wprowadzono jak niżej:

Sprawozdanie jednostkowe (dane w tys. PLN):

  1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017

Aktywa na podatek odroczony przed korektą: 3 829,84

Aktywa na podatek odroczony po korekcie: 1 815,84

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych przed korektą: -332,18

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych po korekcie: -2 980,04

Zysk (-strata) netto roku obrotowego przed korektą: -5 877,82

Zysk (-strata) netto roku obrotowego po korekcie: -5 905,75

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego przed korektą: 0,00

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego po korekcie: 661,80

  1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Koszty finansowe przed korektą: 1 619,11

Koszty finansowe po korekcie: 1 647,04

Sprawozdanie skonsolidowane (dane w tys. PLN):

  1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017

Aktywa na podatek odroczony przed korektą: 3 829,84

Aktywa na podatek odroczony po korekcie: 1 815,84

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych przed korektą: -353,42

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych po korekcie: -3 001,28

Zysk (-strata) netto roku obrotowego przed korektą: -6 516,43

Zysk (-strata) netto roku obrotowego po korekcie: -6 544,36

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego przed korektą: 0,00

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego po korekcie: 661,79

  1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Koszty finansowe przed korektą: 1 619,11

Koszty finansowe po korekcie: 1 647,04

Zgodnie z przepisem paragrafu 15 ust. 5 „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim” Emitent nie będzie przekazywał skorygowanego raportu rocznego.


POWRÓT