Przegląd opcji strategicznych związanych z finansowaniem Spółki Vivid Games S.A.

06.11.2019 r., godz. 20:10

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 6 listopada 2019 r. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu dostępnych opcji strategicznych mającego na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowej strategii Spółki.

Zarząd Spółki przeprowadzi analizy dostępnych opcji strategicznych, w szczególności z uwzględnieniem potencjalnych opcji zaprezentowanych wcześniej w Nocie nr 15 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za I półrocze 2019 r. stanowiącego część raportu za I półrocze 2019 r. opublikowanego w dniu 24 września 2019 r. oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy (raport bieżący ESPI nr 33/2019 z dnia 25 października 2019 r.).

Wśród opcji podlegających analizie znajdują się m.in.:

a) Finansowanie zewnętrzne poprzez emisję nowych akcji zwykłych;
b) Finansowanie zewnętrzne poprzez zaciągnięcie kredytów lub pożyczek;
c) Finansowanie zewnętrzne poprzez emisję nowych obligacji;
d) Alternatywne sposoby wypełnienia zobowiązań Emitenta wynikających z Obligacji:

1) wcześniejszy wykup części Obligacji;
2) przedłużenie terminu wykonania zobowiązań z Obligacji;
3) dokonanie konwersji Obligacji na akcje Emitenta.

Zarząd przeglądać będzie i rozważy również inne opcje strategiczne, które pojawić się mogą w toku procesu. Na dzień opublikowania raportu nie podjęto żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji. Jako pierwszy etap przeglądu Zarząd planuje, po zasięgnięciu opinii doradców zewnętrznych oraz obligatariuszy obligacji serii A ustalić preferowany przez obligatariuszy i Emitenta sposób wypełnienia Zobowiązań wynikających z obligacji.
Rozważając potencjalne scenariusze opcji strategicznych Zarząd będzie działał w najlepiej pojętym interesie Spółki, a także mając na uwadze dobro wierzycieli i akcjonariuszy Spółki.
Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne


POWRÓT