Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

14.09.2018 r.

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VIVID GAMES S.A., które odbędzie się w dniu 12 października 2018 r., o godzinie 14.00, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 160 (dalej jako „NWZA”) z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad.
2.Wybór komisji skrutacyjnej.
3.Wybór przewodniczącego.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Vivid Games S.A. ze spółką Vivid Games Sp. z o.o.
7.Przekazanie przez Zarząd informacji dotyczących nabycia akcji własnych.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad.

Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w Zgromadzeniu, informujemy, że prawo uczestniczenia w NWZA Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), to jest w dniu 26 września 2017 r. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz na stronie www Spółki pod adresem podanym poniżej.

Informacje dotyczące WZA oraz dokumenty przeznaczone do rozpatrzenia na WZA dostępne są na stronie www Spółki, pod adresem: http://vividgames.com/IR w zakładce Walne Zgromadzenie.


POWRÓT