Złożenie żądania wykonania opcji wniesienia przez GPV.

15:44 04.07.2017

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: "Spółka", "Emitent"), informuje o otrzymaniu 4. lipca 2017 r. od GPV I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej jako: "GPV") żądania wykonania opcji wniesienia wynikającej z porozumienia zawartego 18 grudnia 2015 (raport bieżący EBI nr 64/2015). Zgodnie z ww. porozumieniem, z uwzględnieniem zmiany dokonanej aneksem z dnia 11 października 2016 (raport bieżący ESPI nr 5/2016) opcja wniesienia zostanie zrealizowana poprzez dokonanie przez Spółkę warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji na rzecz GPV warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia łącznie 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji Spółki nowej emisji w zamian za wkład pieniężny.

W wykonaniu żądania, Emitent zobowiązany jest do zwołania w terminie 30 dni od daty otrzymania żądania walnego zgromadzenia akcjonariuszy, w którego porządku obrad znajdzie się dokonanie opisanego powyżej warunkowego podwyższenia kapitału.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT