Prognoza finansowa na lata 2019-2020.

05.11.2019 r., godz. 7:35

Zarząd Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako: "Spółka", "Emitent") informuje o przyjęciu w dniu 05.11.2019 r. prognozy finansowej na lata 2019 - 2020 dla danych skonsolidowanych w zakresie następujących pozycji:

1. Przychody ze sprzedaży za 2019 rok: 11 592,07 tys. PLN
2. Wynik netto za 2019 rok: 238,63 tys. PLN

1. Przychody ze sprzedaży za 2020 rok: 19 036,22 tys. PLN
2. Wynik netto za 2020 rok: 3 052,41 tys. PLN

Prognoza ta sporządzona została w oparciu o przyjętą przez Zarząd Vivid Games S.A. strategię rozwoju realizowaną przez Grupę oraz przy wykorzystaniu scenariuszy finansowych przedstawionych w nocie nr 15 do skonsolidowanego sprawozdania za I półrocze 2019 roku.

Jednocześnie Zarząd zaznacza, iż prognoza ta będzie podlegała bieżącej ocenie pod kątem możliwości jej realizacji, zaś wyniki tej oceny w formie raportów Emitenta będą przekazywane do wiadomości akcjonariuszy, nie rzadziej niż przy okazji raportów okresowych dotyczących lat 2019-2020 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT